Združenie podnikateľov Číny, Hong Kongu a Slovenska

Priority ZPCHS

​Základným cieľom ZPCHS je prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi Čínou a Európskou Úniou s aktívnou účasťou slovenských podnikov.

Princípy ZPCHS

ZPCHS rešpektuje tieto zásadné princípy, ktoré uplatňuje vo svojej činnosti:

 • dobrovoľnosť

 • právo slobody názoru, prejavu a politickej príslušnosti

 • čestnosť a morálnosť

 • diskrétnosť v súvislosti s konzultačnou činnosťou

 

Činnosť ZSPCH

Uvedené princípy a ciele ZPCHS korešpondujú s jeho programom, ktorý sa sústredí najmä na:

 • ovplyvňovanie legislatívy v prospech vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia

 • ďalšie posilnenie akceptácie ZPCHS ako nepolitickej organizácie, ktorá bojuje záujmy súkromného sektora a je dôstojným partnerom, parlamentu v štátnej správe a samospráve

 • účinné presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Číne a Hong Kongu

 • ochranu, osoby, rodiny a majetku podnikateľa pred svojvoľný zneužitím moci zo strany štátnych orgánov ďalej

Na realizáciu tohto programu združenie podnikateľov slovenská vyvíja najmä aktivity:

 • nalyzuje a vyhodnocuje ekonomické legislatívne a sociálne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov;

 • vypracováva návrhy a podnety na zlepšenie podmienok podnikania voľného pohybu tovaru a služieb kapitálu a pracovných síl na trhu;

 • koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácie hospodárskej politiky štátnej správy a regionálnej a miestnej samosprávy a na príprave a tvorbe právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľskej činnosti;

 • podieľa sa na zákonodarnom procese najme v systéme predkladanie návrhov tvorby a schvaľovania právnych predpisov tak, aby tieto rešpektovali ochranu podnikateľských práv a slobôd;

 • získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie mojich cieľov sústavným kontaktom s jednotlivými osobnosťami spoločenského ekonomického a politického života;

 • aktívne spolupracuje so štátnymi A samosprávnymi orgánmi; spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcim podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí s obchodnými a priemyselnými komorami; zúčastňuje sa na činnosti tripartitných orgánov a medzinárodných organizácií podnikateľov a zamestnávateľov; 

 • vyvíja aktivity na efektívnu obhajobu záujmu slovenských podnikateľských subjektov;

Organizačná štruktúra

1.) Snem ZPCHS ​​

Najvyšší orgán Združenia tvorený delegátmi snemu, ktorý volia Generálnu Radu ZPCHS na obdobie 4 rokov.

2.) Prezident

Prezident je štatutárny orgán ZPCHS a volí ho Generálna Rada zo svojich radov na obdobie 4 rokov.

3.) Viceprezident

 • Viceprezident pre Čínu

 • Viceprezident pre Hong Kong

 • Viceprezident pre Slovenskú republiku

Viceprezidentov výberá Generálna Rada ZPCHS zo svojich členov.